searchoutofthebox

 

 

אימונים ייעודיים לחיזוק הזיכרון לבני 55 ומעלה | כללית מושלם9292720/04/2021 06:35:51https://mushlam.clalit.co.il/he/HEALING/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
מד סטורציה- לבדיקת רמת החמצן בדם | כללית מושלם9493220/04/2021 12:10:59https://mushlam.clalit.co.il/he/products/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
תעריפון תכניות כללית מושלם זהב ופלטינום | כללית מושלם82923המחירים למצטרפים חדשים לתכניות כללית מושלם זהב ופלטינום.05/01/2020 08:17:3518https://mushlam.clalit.co.il/he/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
דף תחזוקה | כללית מושלם8298122/09/2016 11:29:5469https://mushlam.clalit.co.il/he/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
מידע על ביטוח סיעודי | כללית מושלם7225504/04/2021 07:04:59103790https://mushlam.clalit.co.il/he/goldhtmlTrueaspx
כיסויים בכרטיס פלטינום | כללית מושלם8295205/01/2020 09:15:08324669https://mushlam.clalit.co.il/he/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
כיסויים בכרטיס זהב | כללית מושלם8298205/01/2020 10:11:20143495https://mushlam.clalit.co.il/he/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
השוואה בין תכניות כללית מושלם ופלטינום | כללית מושלם83029המידע בטבלה הוא חלקי ומתומצת, המידע המוצג הוא בכפוף למידע המלא בתקנון כללית מושלם ופלטינום01/12/2020 08:35:241314https://mushlam.clalit.co.il/he/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
בקשה להחזר כספי | כללית מושלם8333823/12/2019 13:15:5243666https://mushlam.clalit.co.il/he/tfasim/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
רופאים בהחזר | כללית מושלם8377703/01/2021 13:46:1613https://mushlam.clalit.co.il/he/consultation/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx