הארכת תוקף זכאות

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה החדש ועל מנת למנוע התפשטות של הנגיף בישראל, הורה המשרד על צמצום שירותים אלקטיביים בבתי חולים בישראל, וכן הטיל מגבלות על מתן שירותים בקהילה. במצב דברים זה, ישנה קבוצה מצומצמת של מבוטחים שזכאותם לשירותים מסויימים פוקעת עם הגעתו של המבוטח לגיל מסוים, כך שמבוטחים אלו לא יכלו לממש את זכאותם בתקופה זו. במסגרת הצו המצורף (הוראת שעה), כל זכאות של מבוטח לפי התוספות השנייה והשלישית לחוק בנושאים המפורטים בצו, שתוקפה פקע בשל גילו של המבוטח בתקופה שמיום 14 במאי 2020 עד יום י"א באלול התש"ף (31 באוגוסט 2020), יראו אותה כאילו הוארכה בשלושה חודשים ממועד פקיעתה. יש ליישם הוראה זו גם לגבי זכאויות של מבוטחים בשב"ן שתוקפן פג בהתאם לגיל המבוטחים.

לקריאת הצו>>