חגורה מתקנת

עמיתי כללית מושלם עד גיל 17 (כולל), הזקוקים לחגורה מתקנת מסוג מילווקי, בוסטון או אחרת, זכאים להחזר כספי בעבור הרכישה.

​לקוחות כללית מושלם עד גיל 17 (כולל), הזקוקים לחגורה מתקנת מסוג מילווקי, בוסטון או אחרת, זכאים להחזר כספי בעבור הרכישה.

קביעת אורטופד מומחה כי יש צורך בחגורה ומיצוי הזכאות במסגרת הסל הבסיסי. הזכאות הינה אחת לשנה ולאחר שנה של אכשרה בתכנית

החזר כללית מושלם הינו 83 אחוז מההוצאה בפועל, ולא יותר מ-1,593 ₪.

יש לוודא כי יש בידיך המסמכים הנדרשים:

1. חשבונית מס + קבלה מקורית עם חותמת וחתימה או צילום חשבונית מס וקבלה מקורית חתום על ידי המרפאה, המאשר כי המקור במרפאה ומציין את גובה ההחזר שניתן עבורה.

2. המלצת רופא אורטופד רלוונטית לשנת הרכישה.  

 במידה וניתן החזר מהסל הבסיסי, יש לצרף חשבונית מכללית.

3. יש למלא טופס בקשת החזר כספי>>

את הטופס והמסמכים הנ"ל יש לשלוח לכללית מושלם - מחלקת תביעות, ת.ד 2265 בני ברק 51122.