ידוע לי כי ההתייעצות הינה במסגרת מכסת ההתייעצויות של "כללית מושלם" וכי היא כרוכה בהשתתפות עצמית של 100 ₪. 
אישורי מהווה גם הסכמה לכך כי התקשורת תתבצע באופן ישיר ביני לבין הרופא, באמצעים מקוונים המסופקים על ידו ובאחריותו. רמת אבטחת המידע ו/או התכנים המועברים באמצעים מקוונים אלו והמידע הנאגר בהם הינם באחריות מלאה ובלעדית של הרופא ויצרני האמצעים המקוונים. שירותי בריאות כללית אינה נושאת בכל אחריות, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר עם אמצעים אלו ואני פוטר/ת את הכללית מכל חבות ו/או אחריות בגין כל טענה אשר מקורה הפרת חיסיון מידע ו/או כל הקשור ו/או הנובע משימוש באמצעים אלו.

אירעה תקלה

תקלה בשליחת הטופס

חזרה לדף הבית