ספקים- מידע, הצטרפות ויצירת קשר

הזמנה להיכלל ברשימת ספקי הסדר למתן שירותים לעמיתי "כללית מושלם"

 

1. שירותי בריאות כללית (להלן: "הכללית") מציעה לחבריה את תוכניות השב"ן המכונות "מושלם זהב" ו-"מושלם פלטינום" (וביחד: "כללית מושלם" או "התכנית").
2. עמיתי התכנית זכאים לקבל שירותים בתחומים מסוימים, המפורטים בטופס ההצטרפות שבתחתית העמוד (להלן: "תחומי השירות"), מספקים עימם התקשרה הכללית (להלן: "ספקי ההסדר"), והכל בהתאם ובכפוף להוראות תקנון התוכנית, על פי נוסחו מעת לעת.
3. ההצטרפות לרשימת ספקי ההסדר בכל אחד מתחומי השירות (להלן: "הרשימה") מותנית בוידוא עמידתו של הספק בתנאים המקצועיים אשר נקבעו על ידי הכללית ביחס לאותו תחום שירות (להלן: "התנאים המקצועיים").
4. ספק המעוניין להימנות עם רשימת ספקי ההסדר באחד מתחומי השירות (להלן: "מבקש" או "מועמד") מתבקש ליצור קשר עם הכללית באמצעות מילוי טופס ההצטרפות שבתחתית העמוד לצורך קבלת מידע בדבר התנאים המקצועיים שבהם הוא נדרש לעמוד כתנאי להצטרפותו לרשימה.
5. מועמדים אשר עמידתם בתנאים המקצועיים נבחנה ואושרה על ידי הכללית להנחת דעתה המקצועית יכללו ברשימה, וזאת בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות בנוסח המקובל בכללית ועמידה בכל תנאיו.
6. מובהר, כי מספר ספקי ההסדר שיכללו ברשימה אינו מוגבל (בכפוף לעמידתם בתנאים המקצועיים) וכי הכללית תהא רשאית לעדכן בכל עת את הרשימה.
7. אין לראות בהזמנה זו או בהגשת הבקשה להצטרף לרשימת ספקי ההסדר משום התחייבות מצד הכללית להתקשר עם המבקש בכל דרך שהיא, ורק חתימת הכללית על הסכם ההתקשרות לאחר וידוא עמידתו של המבקש בכל התנאים המקצועיים היא שתחייב את הכללית.    
8. כל מבקש יהיה מחויב לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם הכללית או מי מטעמה לצורך וידוא עמידתו בכל התנאים המקצועיים, ובכלל זאת למסור להם כל מסמך, אשר יידרש על ידם בקשר עם הבדיקה כאמור. הכללית תהיה רשאית לפסול בקשה שבעליה אינו משתף פעולה באופן מלא עם הליך הבדיקה כאמור.
9. אין בהכללתו של ספק ברשימה כדי לגרוע מזכותה של הכללית לבחון מחדש או מעת לעת ובכל מועד שתבחר את עמידתו בתנאים המקצועיים ואת עמידתו בכל הוראות הסכם ההתקשרות.
10. מובהר, כי האמור בהזמנה זאת הינו בגדר הנחיות עקרוניות בלבד ואין בו כדי למצות את כל תהליכי הבדיקה אותם רשאית הכללית לערוך לצורך אישור הכללתו של ספק פלוני ברשימה. להסרת ספק, יובהר, כי אין בעמידתו של ספק פלוני בתנאים המקצועיים ובחתימה על הסכם התקשרות כדי להוות התחייבות מכל סוג ומין שהוא מצידה של הכללית להזמנה של היקף כזה או אחר של שירותים מהספק, אם בכלל.
11. הכללית תהא רשאית לשנות הזמנה זאת, לבטלה, להוסיף עליה או להוציא ממנה חלקים, בכל עת שתמצא לנכון, ובכפוף להוראות כל דין.

הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום