תעריפון תכנית מושלם זהב

​​
עד גיל 18 – 5.53 שקלים

 
גיל 18 – 15.43 שקלים

 
גילאי 19 עד 30 - 31.22 שקלים

 
גילאי 31 עד 39 - 44.85 שקלים

 
גילאי 40 עד 49 - 51.70 שקלים

 
גילאי 50 עד 59 - 55.80 שקלים

 
גילאי 60 עד 64 – 57.60 שקלים

 
גילאי 65 עד 69 - 61.92 שקלים

 
גילאי 70 ומעלה - 61.92 שקלים

 
החל מילד רביעי - חינם. 

 

ילד שיצורף לכללית מושלם ללא אחד מהוריו ישלם 15.43 שקלים לחודש.

התשלום החודשי נכון אוקטובר 2019, על פי מדד המחירים לצרכן שפורסם ב15.9.19 ומתעדכן נכון למדד ובכפוף לתקנון.

 לתעריפון תכנית כללית מושלם פלטינום לחצו כאן>>

מתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי:

 10. ב. (2) הקופה רשאית לשנות, מעת לעת, את זכויות העמיתים בתוכנית ואת תשלומי העמיתים.

ג. (1) קופת חולים תצרף לתוכנית כל חבר המבקש להצטרף לתוכנית, ללא קשר למצבו הבריאותי או הכלכלי, ולא תגביל את הצטרפותו או את זכויותיו בעת הצטרפותו בתנאי כלשהו, למעט תקופות אכשרה סבירות, שייקבעו לגבי כלל העמיתים בתוכנית לעניין מתן שירותים שונים במסגרתה, ובלבד שלא תיקבע תקופת אכשרה כאמור לעניין שירותים שהיו כלולים בסל השירותים והתשלומים של הקופה לגבי מי שהיה חבר בקופה והצטרף לתוכנית לא יאוחר משנה אחת אחרי השינוי בסל השירותים והתשלומים של הקופה.(2) הקופה רשאית לקבוע, לעניין תקופות אכשרה כאמור בפסקה(1), הוראות שונות לגבי מעבר מתוכנית של קופה אחרת.

ד. בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג), קופת חולים לא תפלה בין עמיתים בתוכנית, בין בעת ההצטרפות אליה ובין במתן השירותים במסגרתה.

ה. מחיר התוכנית יהיה אחיד לכל קבוצת גיל, ללא תלות במספר שנות החברות בתוכנית, או במצבו הבריאותי או הכלכלי של העמית.

21. (א) קופת חולים תיתן לכל מי שהיא אחראית כלפיו כאמור בסעיף 3 (ג) את כל שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי לפי חוק זה, בין בעצמה ובין באמצעות נותני שירותים, ללא כל הפליה. ולא תתנה מתן שירותים הכלולים בסל השירותים שלה בהצטרפות או בחברות בתוכנית לשירותים נוספים לפי סעיף 10. זכותו של מבוטח בקופה לקבל את  מלוא השירותים, להם הוא זכאי מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, לא תושפע מהצטרפותו או אי הצטרפותו לתוכנית לשירותי בריאות ​​נוספים של הקופה או של התאגיד בשליטתה.​

הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום