תנאי שימוש, הגנת מידע ומדיניות פרטיות באתר כללית מושלם

אנא קרא בקפידה: תנאים אלה הם הבסיס לשימוש באתר 'כללית מושלם'

תנאי שימוש, הגנת מידע ומדיניות פרטיות (להלן: "התקנון") באתר 'כללית מושלם':

1. כללי

האתר מיועד לצרכי דיווח והעמדת אינפורמציה לעמיתים, ביצוע תשלומים ופעולות נוספות.

תקנון זה מסדיר את היחסים בין כל גורם אשר עושה שימוש באתר 'כללית מושלם' של שירותי בריאות כללית, אשר כתובתו https://mushlam.clalit.co.il/Pages/homepage.aspx (להלן: "המשתמש", "האתר" ו- "הכללית", בהתאמה), לבין הכללית.

על משתמש לעשות שימוש חוקי בלבד באתר ובדרך שאינה מנוגדת להוראות כל דין או תקנון זה. בכלל זאת מובהר, כי הזכות לבצע תשלום באתר נתונה לאדם מעל גיל 18 בלבד, שהינו בעל כרטיס אשראי בתוקף ו/או בעל חשבון בנק ישראלי ו/או המורשה לביצוע העברות בנקאיות דרך רשת האינטרנט.

כניסת המשתמש אל האתר, או שהותו באתר, תיחשב הסכמה מצידו לתנאי הוראות תקנון זה, ללא כל הגבלה או התנייה שהיא ביחס לאמור בו, והוא מתחייב לפעול בהתאם לאמור בו. אם משתמש אינו מסכים להוראות תקנון זה, כלשונן, הינו מתבקש לחדול מלעשות כל שימוש באתר, לרבות גלישה בו.

האמור בתקנון זה בלשון זכר משמעו גם נקבה, ולהיפך, וכן האמור בלשון יחיד משמעו גם רבים, ולהיפך.

המידע הקיים באתר מוגש כשירות לציבור בלבד, ואינו בא להחליף את המידע במערכות הכללית. בכל מקרה של סתירה בין הנתונים באתר לבין הנתונים הנמצאים במערכות הכללית, ייקבעו אלו המצויים במערכות הכללית.

יובהר, כי תקנון זה יכול ומתייחס לשירותים אשר אינם מוצעים במועד זה למשתמשים באתר - בין אם מדובר בשירותים עתידיים אשר טרם הוצעו למשתמשים ובין אם מדובר בשירותים שהוצעו בעבר והוסרו על ידי הכללית.

הכללית רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לתקופה מסוימת או באופן בלתי מוגבל, הכל לפי שיקול דעתה, ללא הודעה מוקדמת מצידה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי הכללית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הכללית תהא רשאית להסיר שירותים מסוימים מהאתר (כך, למשל, פורומים ו/או בלוגים), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקופה מסוימת או באופן בלתי מוגבל.

המשתמש מודע ומסכים לכך שהשימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית ובכלל זה המשתמש מודע ומסכים כי שימוש באתר, לרבות הסתמכות על כל תוכן, מידע, שירותים, דעות ועמדות המוצגים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה מתוך האתר, לרבות מידע, תוכן, הצעות, ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. הכללית לא תהא אחראית לאי נוחות, עוגמת נפש, או לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש עקב גישה או אי גישה לאתר.

בעיות טכניות ואחרות בהפעלת האתר, לא יהוו עילה לאיחור בדיווח או בתשלום על פי המועדים הקבועים בחוק.

אם הגיע המועד האחרון להגשת דו"ח/תשלום וקיימת תקלה המונעת את הביצוע באמצעות האתר, יש לבצע את הפעולה המבוקשת בדרך המקובלת. מובהר בזאת, כי איחור בתשלום יגרור חיוב בהוצאות גביה ו/או בריבית הקבועה בדין.

על המידע המצוי באתר, הגישה של כל משתמש אליו והשימוש בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון זה או מהאתר הוא בבתי משפט מוסמכים בתל אביב-יפו.

2. זכויות יוצרים


מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על ־ידי הכללית ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הם של הכללית בלבד.

על המשתמש נאסר לעשות כל שימוש העלול להפר זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני כלשהם של הכללית ו/או של צדדים שלישיים, כאמור, לרבות, אך לא רק, העתקה, הצגה, פרסום, שכפול, שליחה, שינוי וכיו"ב ללא הסכמת הכללית מראש ובכתב וללא סימון מתאים של זכויות היוצרים והקניין הרוחני, בכפוף לחוק זכויות יוצרים (1911) לפקודת זכויות יוצרים ולדיני הקניין הרוחני במדינת ישראל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חל איסור על משתמש להעביר ו/או להפיץ כל תוכן הכלול באתר, במישרין ו/או בעקיפין, ללא הסכמת הכללית מראש ובכתב.

3. תנאי שימוש באתר

המידע והעצות הניתנים באתר, בפורומים של האתר ובבלוגים של האתר, הם בגדר מידע כללי המוגש כשירות לציבור בלבד, אין בהם כדי להוות תחליף לבדיקה או לייעוץ אצל רופאים, ואינם בגדר "אבחנה רפואית", "חוות דעת רפואית", "המלצה לטיפול רפואי" או "תחליף לטיפול רפואי". בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, יש להזמין ביקור אצל רופא או רופאת המשפחה, או רופאים במקצועות אחרים, ולהיבדק.

בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) - יש לפנות לקבלת טיפול רפואי אצל הרופא או הרופאה המטפלים, לחדר המיון של בית החולים הקרוב או למגן דוד אדום (באמצעות מספר החירום 101), בכל הארץ.

בעצם השימוש באתר, בפורומים של האתר ובבלוגים של האתר המשתמש מוותר על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי הכללית ו/או צוות הכותבים, העורכים והיועצים של האתר.

הכללית לא תישא בכל אחריות לנזק ו/או אבדן ו/או הפסד בגין ו/או בקשר לאתר ו/או לתכניו ו/או לשימוש בו, לרבות ביחס לשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, מצב מידע ו/או קבצים שהעלה המשתמש ושנתקבלו אצל הכללית, לרבות במקרה של מחיקתם ו/או איבודם על ידי הכללית, הסתמכות על תוכן המופיע באתר, אי זמינות האתר, אי גישה אל האתר, הפרעות באתר ו/או תקינותו.

המשתמש מצהיר כי הינו האחראי הבלעדי לכל שימוש שהוא עושה באתר ו/או בהסתמכו על איזה מתכני האתר. הכללית לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם תוכן האתר ו/או בקשר להתאמת האתר לצרכי המשתמש.

הכללית לא תהיה אחראית בגין וירוסים ו/או קלקולים שיגרמו למחשב המשתמש ו/או לתוכנת המשתמש, במישרין ובעקיפין, כתוצאה משימוש באתר ו/או גלישה בו.

יתכן וימצאו קישורים ("לינקים") לאתרים של צדדים שלישיים ו/או דברי פרסומת, כתבות, מידע, הצעות וכיו"ב של אתרים אחרים ו/או חברות אחרות (שניהם ביחד וכל אחד מהם בנפרד להלן: "אתרים אחרים").


הכללית לא תישא באחריות כלשהי לתכנים המוצגים באתרים האחרים וכן לא לאמור בתוכן הפרסומות שיופיעו באתר. המשתמש פוטר בזה את הכללית מכל אחריות בקשר עם השימוש בקישורים האמורים ובקשר עם הפרסומות המופיעות באתר. כמו כן, מובהר, כי אין לראות בקיומה של הפנייה לאתר אחר, לרבות בכל פרסומת שמופיעה באתר, כהמלצת הכללית ביחס לאתר האחר ו/או לחברה הקשורה אליו ו/או למוצרים ו/או שירותים שנמכרים על ידם. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הכללית בקשר לתוכן באתר האחר.

4. תנאי שימוש נוספים בשירות "תשלום חוב באינטרנט"


במסגרת האתר עומדת ללקוחות הכללית אפשרות לבצע ולהסדיר תשלומים באמצעות שרת תשלומים ייעודי.
ביצוע התשלום דרך מערכת התשלומים יעשה תחת אבטחת מידע כמקובל בשוק, כגון הצפנת SSL, וכמפורט בפרק אבטחת המידע להלן.
הכללית רשאית, מסיבות טכניות או מכל סיבה אחרת, להפסיק או להשעות בכל עת את השימוש במערכות התשלומים, כולו או חלקו.
מערכת התשלומים אינה אוגרת מידע על התשלומים, ובפרט לא שומרת את פרטי כרטיסי האשראי של המשלם, אלא לצורך ביצוע הגבייה ותו לאו.
הסכום המרבי אותו ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי באתר עשוי להשתנות, על פי החלטת הכללית. הסכום יעודכן באתר בהתאם לשינויים.
כל תשלום מותנה באישור העסקה ע"י חברת האשראי דרכה התחייב המשתמש לבצע את התשלום.
לאחר אישור הפרטים וביצוע התשלום, תתקבל הודעת אסמכתא ובה אישור על קבלת התשלום. 5. מדיניות הגנת המידע והגנת הפרטיות


 הכללית נוקטת מדיניות אבטחת מידע קפדנית כדי להבטיח את חיסיון המידע של עמיתיה. מדיניות זו מבוססת על הוראות הדין העוסק בהגנה על מידע ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, חוק יסוד: כבוד האדםוחירותו וחוק המחשבים, התשנ"ה-1995. מדיניות זו מיושמת על פי התקנים המחמירים להגנת מידע בארץ ובחו"ל. הכללית מקיימת פעילות שוטפת וקבועה כדי להגן על המידע הפרטי של המשתמש. פעילות זו מתבצעת באמצעות מערכות בקרה וניטור המשולבות בטכנולוגיה מתאימה, שנועדה לוודא כי הגישה למידע הרפואי שלך תתבצע על פי החוק כאמור. גישה למידע רפואי שלך מותנית בהרשאה חד משמעית של הצוות הרפואי והיא מנוטרת כל העת.
נתונים שנאספים על לקוחות
כל המידע הרפואי והאישי של המשתמש נאסף במערכות המידע של הכללית רק לצורך הטיפול בו ובמסגרת הסמכויות המוענקותלכללית על פי דין ולצורך קיום חובותיה לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 . מלבד כלהחומר הרפואי הנוגע לטיפולים שבוצעו, מאוחסן בידי הכללית מידע חיוני כגון מספר תעודת זהות, כתובת וגיל, ובמקרים שניתנה הרשאה מתאימה מהעמית - מספר כרטיס אשראי לצורך תשלומים באמצעות מערכת הבילינג.
שימוש בעוגיות (cookies) – האתר עושה שימוש בטכנולוגיה זו על-מנתלזהות את הלקוח במעבר בין הדפים השונים. העוגייה לא מכילה מידע אודות הלקוח, פרטים שהוזנו על-ידו או היסטוריה על פעולותיו במערכת. חסימת האפשרות לשימוש בעוגיות יגרום לבעיות בתפקוד מול המערכת וימנע את האפשרות להשלמת פעולות באתר.

נתונים שנאספים על לקוחות

כל המידע הרפואי והאישי של שלך נאסף במערכות המידע של הכללית רק לצורך הטיפול בך ובמסגרת הסמכויות המוענקות לכללית על פי דין ולצורך קיום חובותיה לפי "חוק ביטוח בריאות ממלכתי". מלבד כל החומר הרפואי הנוגע לטיפולים שבוצעו, מאוחסן בידי הכללית מידע חיוני כגון מספר תעודת זהות, כתובת וגיל, ובמקרים שניתנה הרשאה מתאימה מהלקוח/ה - מספר כרטיס אשראי לצורך תשלומים באמצעות מערכת הבילינג.

שימוש בעוגיות (cookies) – האתר עושה שימוש בטכנולוגיה זו על-מנת לזהות את הלקוח במעבר בין הדפים השונים. העוגייה לא מכילה מידע אודות הלקוח, פרטים שהוזנו על-ידו או היסטוריה על פעולותיו במערכת. חסימת האפשרות לשימוש בעוגיות יגרום לבעיות בתפקוד מול המערכת וימנע את האפשרות להשלמת פעולות באתר.

על־ידי גורם שלישי:
אתר כללית (www.clalit.co.il) מכיל רכיב של גוגל ושל פייסבוק המיועד לשיפור רמת המידע והגלישה באתר כללית. לפי תנאי השימוש של גוגל ושל פייסבוק הרכיב הזה מאפשר גם לגוגל ולפייסבוק לדעת באילו מסכים באתר גלשת. להרחבה בנושא ניתן לעיין בקישורים הבאים:

• לעיון בתנאי השימוש של גוגל:
https://www.google.com/intl/iw/policies/privacy

• לעיון בתנאי השימוש של פייסבוק:
https://www.google.com/intl/iw/policies/privacy

חשוב לציין כי המידע הרפואי האישי שלך המאוחסן ומוצג באתר כללית און־ליין שמור במערכות כללית בלבד, ולגוגל ולפייסבוק ו/או אתר אינטרנט אחר אין גישה אליו.

אופן שמירת המידע

כל המידע מאוחסן בחוות השרתים של הכללית. חוות השרתים, כמו גם כל מערכות המידע של כללית, מאובטחת באמצעים המתקדמים בעולם. בנוסף, כללית מאחסנת חומר ארכיוני באמצעות חברת "תל בר", שהיא חברה בת של כללית. החומר הארכיוני נשמר בהתאם להוראות כל דין והוראות משרד הבריאות לעניין שמירתם של מסמכים רפואיים. החומר מאוחסן במיכלי גניזה מסומנים. הארכיון מנוהל ומאובטח על פי כללי הגנת מידע מחמירים.


נהלי אבטחת מידע


הכללית מקיימת מדיניות הגנת מידע, המתעדכנת אחת לשנתיים כדי לענות לכל דרישות הדין, וכמענה לאיומים על המידע מעת לעת ושינויים טכנולוגיים. מדיניות הגנת המידע של כללית תורגמה לשני רבדים של עשייה:

1.הוראות עבודה להגנת מידע לגורמי המחשוב הטכניים.
2. הוראות הגנת מידע לעובדים ולאנשי סיעוד ורפואה.

מדיניות הגנת המידע והוראות הגנת המידע נותנות מענה מאובטח לכל נתיב המידע הרגיש שלך בכללית. הכללית היא ארגון הבריאות הראשון בעולם שהוא בעל תקן מכון התקנים הישראלי לאבטחת מידע רפואי של האדם, תקן ISO 27799.


העברת מידע לצד שלישי

מידע הנמסר לצד שלישי הינו אך ורק לצורך טיפול רפואי או על פי הנחיות החוק. בטרם מעבירה הכללית מידע לצד שלישי, היא עורכת מבדקי אבטחת מידע מקיפים, והצד השלישי, לרבות עובדיו, מתחייבים להגן על המידע וחתומים על התחייבות לשמירת סודיות.
בנוסף, מועבר דרך קבע מידע, על פי חוק, לגופים אלה:

• למשטרה - בנושא תאונות דרכים;

• לביטוח הלאומי - בנושא תאונות עבודה;

• למגן דוד אדום - נתוני פינוי באמבולנסים;

• למשרד הבריאות - דיווחים המחויבים על פי חוק, כמו דיווח על מחלות קשות.

גם כאן מתנהל תהליך של בקרה וניטור שוטף של ניהול המידע.

תלונות בנושא פגיעה בפרטיות

אדם הסבור כי המידע אודותיו במערכת הכללית שגוי או לוקה בחסר, או שיש לו נושא לבירור הקשור בהגנת הפרטיות יכול לפנות לנציבות פניות הציבור בכללית

יש לצרף לפניה את כל המסמכים עליהם היא נסמכת ואת נימוקי הבקשה. כל עמית זכאי לעיין ברשומה הרפואית הקיימת לגביו. קבלת עותק מהחומר הרפואי המלא מותנה בתשלום על פי חוק.

מדיניות הפרטיות בכללית

"מידע חסוי איש מיוחד" הוא מידע פסיכיאטרי, מידע גנטי ומידע בנוגע להריון ו/או הפסקת הריון של קטינות. הגישה למידע זה מתנהלת באמצעות מערכת הרשאות קפדנית. רק אנשי צוות רפואי ואנשי צוות מנהלי רלוונטיים, המטפלים בעמית במרפאות, במכונים ובבתי החולים, רשאים לראות ולנהל את המידע - וזאת רק לשם הטיפול הרפואי. הגישה למידע במערכות המידע של הכללית מנוטרת ומבוקרת בכל העת, ובכל נקודת זמן ניתן לדעת מי צפה במידע הרפואי, מי ביצע בו שינויים ומתי.

שינויים במדיניות הגנת המידע

שינויים במדיניות הגנת המידע או הגנת הפרטיות יכולים להתרחש אם חל שינוי בחוק או פורסמו תקנות בעניין, או בשל שינויים טכנולוגיים, או בשל איומים חדשים על המידע. כל שינוי במדיניות הגנת המידע מובא לאישור בפני וועדת ההיגוי העליונה להגנת מידע בראשות הרופא הראשי בהנהלת כללית. שינוי במדיניות, אם יתרחש, יפורסם באתר.

הגנה עצמית

המידע שלכם אצלנו שמור ומוגן, אולם המידע שבמחשב שלכם, או זה המצוי בטלפון הסלולרי שלכם, ראוי שיוגן גם הוא, שכן אתם אלה אחראים על הגנתו. לשם כך מומלץ להפעיל כלי אבטחת מידע (תוכנות אנטי וירוס, "חומת אש", סיסמה, והצפנת מידע).

חשוב לדעת: על מנת לצפות בתיק הרפואי האישי באינטרנט עליך לבצע פעולת אתחול שיכולה להיעשות רק על־ידך (קבלת קוד משתמש וסיסמה לאחר שזוהית בוודאות בידי צוות המרפאה; שינוי הסיסמה הראשונית; חתימה אלקטרונית על ההסכם ההצטרפות).

בלי פעולת אתחול זו, הצפייה וביצוע הפעולות בתיק הרפואי האישי באינטרנט אינה אפשרית.

משתמש רשום

הכללית שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים ו/או לאזורים מסוימים באתר תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר פרטים שידרשו ממנו על ידי הכללית (להלן: "משתמש רשום").
משתמש המעוניין להירשם כמשתמש רשום יהא חייב לפתוח חשבון משתמש ולמלא בו את הפרטים שידרשו על ידי הכללית לצורך האמור (להלן: "חשבון משתמש "). המשתמש הרשום מתחייב למלא, כאמור בסעיף זה, אך ורק פרטים נכונים שידרשו על ידי הכללית בחשבון המשתמש וכי יפתח חשבון משתמש אך עבור עצמו.
הכללית לא תהיה אחראית לכל מקרה בו המידע שהועלה על ידי המשתמש בחשבון המשתמש, לרבות סיסמאות, נתונים, קבצים, תוכניות וכיו"ב, ייחשף על ידי גורם כלשהו כתוצאה מחדירה של גורם כאמור ושליפתו את המידע האמור ולמשתמש הרשום לא תהיה כל טענה כלפי הכללית בגין האמור.


משתמש רשום מתחייב להודיע לכללית על כל מקרה בו התעורר אצלו חשד סביר כי נעשה שימוש בחשבון המשתמש שלו שלא כדין, או על ידי כל גורם אחר מלבדו.
חשוב להדגיש: התיק הרפואי האישי לא נשמר ברשת האינטרנט, והנתונים המוצגים נשלפים לתצוגה על המסך רק כאשר הלקוח נכנס אל התיק עם פרטי ההזדהות שלו.  מידע נוסף על כך תוכלו לקבל כאן: מדריך לאבטחת מידע ברשת.
בקשות, הערות והארות.

אם יש לכם בקשה, הערה או הארה, אנא כתבו אלינו.


אני מצהיר כי קראתי את התנאים הרשומים במסמך זה, ואני מסכים ומתחייב לפעול על פיהם.