תנאי שימוש באיזור האישי באתר 'כללית מושלם'

​"האיזור האישי באתר "כללית מושלם" (להלן: "האיזור האישי") הוקם כדי לסייע בריכוז המידע של העמית (למשל: דיוור חודשי ורבעוני, תשלום חוב, סטטוס הזמנת כרטיס מגנטי, סטטוס תביעות, סטטוס פניות , זכאויות אישיות, רכישת כיסויים אונליין וכיוצ"ב).
למען הסר ספק מובהר כי הוראות תנאי השימוש של אתר "כללית מושלם" (https://mushlam.clalit.co.il/he/terms_of_use/Pages/terms_of_use.aspx) חלות גם על האיזור האישי ותנאי השימוש המפורטים להלן באים להוסיף על האמור שם.


המידע המופיע באיזור האישי מגיע ממערכות המידע של "כללית מושלם".


באשרי תנאי שימוש אלה זה אני מצהיר / ה כי :
1. אני מבקש/ת להצטרף לשירותים המקוונים באיזור האישי כהגדרתו לעיל ובכללם:מערכת זימון תורים, המלצות רפואיות, ייעוץ מומחים, מערכת זכאות אישית, תרופות שנקנו, דוחות תשלומים, מעקב אחר החזרי מושלם, צפייה בטפסים ועדכון פרטים אישיים. בנוסף לכך אני מאשר/ת קבלת הודעות בדואר האלקטרוני ו/או מסרונים לסלולר (SMS) ו/או פקס, ו/או מערכת מסרים באינטרנט ו/או הודעות בטלפון. 

2. ידוע לי ששירותים מקוונים נוספים יתווספו מעת לעת.

3. ידוע לי שאת השירותים המקוונים אוכל לקבל ו/או להפעיל בעבורי ובעבור ילדיי הקטינים אשר טרם מלאו להם 18 שנה הכל במסגרת החוק ובכפוף לשיקול דעתה של כללית.
4. בן זוגי או בת זוגי מסכים/ה לכך שאקבל את השירותים גם בעבור ילדינו הקטינים כאמור.
5. אני מתחייב/ת להודיע לכללית במקרה של התנגדות בן הזוג או בת הזוג, ואני פוטר/ת בזאת את כללית מכל אחריות ו/או חבות בגין העברת מידע כאמור שלא בהרשאת בן הזוג או בת הזוג אם לא ימסרו הודעה כאמור.
6. אני מתחייב/ת לשפות את כללית בגין העברת מידע כאמור שלא בהרשאת בן הזוג או בת הזוג אם לא ימסרו הודעה כאמור, ואני מתחייב/ת לשפות את כללית בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה עקב כך.
7. לצורך קבלת חלק מהשירותים המקוונים אני רשאי/ת למסור את כתובת הדואר האלקטרוני ואת מספר הטלפון הנייד שלי באיזור האישי, וכי כללית ומי מטעמה יהיו רשאים לשלוח לדואר האלקטרוני הזה ולמספר הטלפון הנייד הזה כל הודעה ו/או תזכורת ו/או תוצאות של בדיקות מעבדה ו/או מועדי בדיקות ו/או מועדי ביקורים ו/או המלצות רפואיות ו/או כל מידע ו/או כל מידע שיווקי ו/או כל מידע פרסומי של כללית או של גורמים מטעמה. הסכמתי זו לקבלת מידע שיווקי ו/או פרסומי היא עצמאית ובלתי תלויה בהסכמתי לקבלת מידע ו/או הודעות כאמור ברישא של סעיף זה ומשכך הנני רשאי/ת לבטל הסכמתי זו במלואה או בחלקה בכל עת באמצעות אתר האינטרנט של כללית.
8. מוטלת עליי האחריות הבלעדית לשמירה על אבטחת הנגישות לדואר האלקטרוני הזה, לרבות השימוש בו על ידי המורשים לכך מטעמי בלבד, ואני פוטר/ת את כללית מכל חבות ו/או אחריות בגין כך.
9. אתר השירותים הרפואיים של כללית מכיל מידע רפואי אישי שהחוק מחייב להגן עליו בקפידה. כללית מפעילה באתר כלים ושיטות להגנת מידע שהם מהמשוכללים בעולם. האתר זכה בתו תקן לאבטחת מידע מטעם מכון התקנים (ISO 27799) אולם ידוע לי כי ברגע שהמידע עובר למחשב האישי שלי ו/או למכשיר הנייד שברשותי או לכל אמצעי טכנולוגי אחר, האחריות להגנה על המידע היא שלי.
אני מתחייב לנקוט את כל האמצעים הסבירים לשמירה על הסיסמה ועל קוד המשתמש האישיים כדי למנוע שימוש בהם ללא הרשאתי. הובהר לי כי חל איסור שמור את הסיסמה במקום גלוי ובוודאי שאסור לשמור אותה במחשב ו/או במכשיר הנייד שברשותי או בכל אמצעי טכנולוגי אחר. אני מתחייב לעשות את מירב המאמצים לוודא שאיש אינו צופה במידע הרגיש יחד איתי.
10. אני מסכים/ה לנקוט ומתחייב/ת לנקוט את כל האמצעים הסבירים לצורך שמירה על קוד המשתמש האישי ועל הסיסמה האישית לשם מניעת שימוש בהם ללא הרשאתי.
11. ידוע לי שחשיפת הקוד האישי והסיסמה האישית שלי בין אם בכוונה תחילה ובין אם עקב אובדן ו/או גניבה עלולה לחשוף מידע רפואי רגיש על אודותיי למשתמשים לא מורשים.
12. ידוע לי שבכל מקרה של חשיפת קוד המשתמש או הסיסמה האישית למשתמשים שאינם מורשים וכן בכל מקרה של חשד לחשיפה כזאת עליי להחליף את קוד המשתמש ו/או את הסיסמה האישית באתר. במקרה כזה תהיה כללית פטורה מכל אחריות ו/או חבות.
13. אני מוותר/ת ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה נגד כללית ו/או נגד רופאיה ו/או מי מטעמה בגין שימוש ו/או חשיפה לא מורשים במידע המופיע באיזור האישי כתוצאה ממסירה ו/או אובדן של הקוד האישי ושל הסיסמה האישית ו/או כתוצאה מצפייה במידע בלי מתן היתר מפורש לכך ובכלל זה לבני משפחה.
14. ידוע לי שאם הצעד הזה אינו מספק אותי, באפשרותי לפנות למוקד שירות הלקוחות של כללית בטלפון  2700* לבקש שיבטלו את הרשאתי להשתמש באיזור האישי. 
15. ידוע לי שהמידע באתר הינו אישי בלבד וכל המידע, –  יהיה נגיש אך ורק לי באמצעות זיהוי בעזרת אמצעי תשלום או הסיסמה שנשלחה לטלפון הסלולרי שברשותי.
16. ידוע לי שבתום כל שימוש באיזור האישי מוטלת עליי האחריות הבלעדית להסיר את המידע ו/או את נתוני הזיהוי ו/או כל נתון אחר שעלולים לאפשר גישה למידע ו/או לשירות למי שאינם מורשים לכך ואני פוטר את כללית מכל אחריות ו/או חבות בגין כך.
17. ידוע לי כי לכללית או למי מטעמה, ובכלל זה לרופאים המטפלים בי, לא תהיה כל גישה למידע הנמצא באיזור האישי.
18. ידוע לי שלא כל המידע הרפואי הקיים במערכות המידע של כללית נחשף באיזור האישי.
19. ידוע לי שהאחריות לריכוז הנתונים ולהעברתם במידת הצורך לכללית ו/או לרופא או
לרופאה המטפלים היא באחריותי הבלעדית. ידוע לי עוד שאם נפלה טעות במידע המוצג באיזור האישי או אם קיים מידע עליי אשר אינו מופיע באתר, עליי לפנות לרופא או לרופאה המטפלים בהקדם האפשרי כדי לעדכנם.
20. ידוע לי שההמלצות הרפואיות הניתנות באתר, ככל שיינתנו בעתיד, נוגעות לתחומים רפואיים מסוימים בלבד. לכן ידוע לי שקבלה של המלצה שניתנת באתר אין בה כדי להעיד על כך שלא נדרשות ממני פעולות נוספות אשר נועדו למנוע תחלואה ו/או לשפר את מצבי הבריאותי ו/או למנוע הידרדרות בתחלואה קיימת.
21. ידוע לי שכל פעולה המתבססת על מידע המופיע באיזור האישי מחייבת את אישור הרופא או הרופאה המטפלים וכי כללית לא תישא באחריות לכל פעולה אשר תתבצע שלא בהתייעצות עם הרופא או עם הרופאה המטפלים ובאישורם.
22. ידוע לי כי המידע המוצג באיזור האישי, הינו נכון למועד הצפייה בלבד. ייתכנו שינויים מעת לעת במידע המוצג וזאת בהתאם לזכאות על-פי הוראות תקנון התכנית ו/או מספר התביעות שהוגשו על-ידי אשר אושרו או נדחו.

23. ידוע לי שהמידע שנמסר אינו משמש בשום מקרה תחליף לפנייה לקבלת ייעוץ ו/או תחליף לטיפול רפואי לפי הצורך, ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה מכללית ו/או מרופאיה ו/או מי מטעמה בגין שימוש שאעשה אני או שיעשה מישהו מטעמי באיזור האישי לרבות בגין הזרמת נתונים ומשיכתם.
24. במסגרת האתר עומדת ללקוחות כללית אפשרות לבצע ולהסדיר תשלומים באמצעות
שרת תשלומים ייעודי. ביצוע התשלום דרך מערכת התשלומים ייעשה תחת אבטחת מידע כמקובל בשוק, כגון הצפנת SSL וכמפורט בפרק אבטחת המידע שבתנאי השימוש באתר כללית מושלם.
25. כללית רשאית, מסיבות טכניות או מכל סיבה אחרת, להפסיק או להשעות בכל עת את השימוש במערכות התשלומים, כולו או חלקו. מערכת התשלומים אינה אוגרת מידע על התשלומים ובפרט לא שומרת את פרטי כרטיסי האשראי של המשלם, אלא לצורך ביצוע הגבייה ותו לאו. הסכום המרבי אותו ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי באתר עשוי להשתנות, על פי החלטת כללית. הסכום יעודכן באתר בהתאם לשינויים. כל תשלום מותנה באישור העסקה על ידי חברת האשראי דרכה התחייב המשתמש לבצע את התשלום. לאחר אישור הפרטים וביצוע התשלום תתקבל הודעת אסמכתא ובה אישור על קבלת התשלום.


אני מצהיר כי קראתי את התנאים הרשומים במסמך זה, ואני מסכים ומתחייב לפעול על פיהם.