CPM לברך

ניתן להשאיל את האביזר באמצעות כללית הנדסה רפואית, בטלפון 5515*.

אביזר זה מיועד לאנשים לאחר ניתוח באזור הברך.


ממתי אהיה זכאי/ת לקבלת האביזר?
שלושה חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.

כיצד ניתן להשאיל את האביזר?
ניתן להשאיל את האביזר באמצעות כללית הנדסה רפואית, 
פרטים ומידע נוסף בטלפון: 5515*