עדשות לחולי קרטוקונוס

עמיתי כללית מושלם מעל גיל 18 החולים בקרטוקונוס, זכאים להחזר כספי בגין רכישת עדשות.

​לקוחות כללית מושלם, מעל גיל 18, החולים בקרטוקונוס זכאים להחזר כספי בגין רכישת עדשות.

הזכאות ניתנת פעם בשנה קלנדרית (ינואר-דצמבר), והיא בנוסף לזכאות בסל השירותים הבסיסי.
החזר המושלם הינו 75% מההוצאה בפועל, ולא יותר מ- 1,283 ש"ח לכל עין.
התשלום הינו עבור עדשה אחת.
ניתן לקבל החזר עבור שתי עדשות.
תקופת אכשרה: 3 חודשים

יש לוודא כי בידיך המסמכים הבאים:

1. חשבונית מס/קבלה מקורית עם חותמת וחתימת נותן השירות.

2. הפניה רפואית מרופא עיניים.

*לאחר קבלת החזר בפעם הראשונה, אין צורך בהגשת הפניות נוספות מרופא עיניים בהגשות התביעה הבאות.
3. ניתן להגיש בקשה להחזר כספי און- ליין כאן>

לחילופין, ניתן להדפיס, למלא ולשלוח אלינו טופס בקשת החזר כספי>>.

4. יש לצרף לטופס את המסמכים הדרושים ולשלוח לכללית מושלם/ מחלקת תביעות, ת.ד 2265, בני ברק, 51122.