עדשות לחולי קרטוקונוס

עמיתי כללית מושלם מעל גיל 18 החולים בקרטוקונוס, זכאים להחזר כספי בגין רכישת עדשות.

​לקוחות כללית מושלם, מעל גיל 18, החולים בקרטוקונוס זכאים להחזר כספי בגין רכישת עדשות.

הזכאות ניתנת פעם בשנה קלנדרית (ינואר-דצמבר), והיא בנוסף לזכאות בסל השירותים הבסיסי.
החזר המושלם הינו 75 אחוז מההוצאה בפועל, ולא יותר מ- 1,221 ש"ח לכל עין.
התשלום הינו עבור עדשה אחת.
ניתן לקבל החזר עבור שתי עדשות.
תקופת אכשרה: 3 חודשים

יש לוודא כי בידיך המסמכים הבאים:

1. חשבונית מס/קבלה מקורית עם חותמת וחתימת נותן השירות או צילום חשבונית מס וקבלה מקורית חתום על ידי המרפאה, המאשר כי המקור במרפאה ומציין את גובה ההחזר שניתן בעבורה.

2. הפניה רפואית מרופא עיניים.

*לאחר קבלת החזר בפעם הראשונה, אין צורך בהגשת הפניות נוספות מרופא עיניים בהגשות התביעה הבאות.
3. יש למלא טופס בקשת החזר כספי>>.

4. יש לצרף לטופס את המסמכים הדרושים ולשלוח לכללית מושלם/ מחלקת תביעות, ת.ד 2265, בני ברק, 51122.